ECSA 2016

First International ECSA Citizen Science Conference 2016
19–21 May 2016
Kulturbrauerei Berlin
ecsa2016 florianpappert web-60 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-4 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-8 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-14 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-16 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-18 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-20 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-24 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-27 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-33 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-45 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-49 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-53 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-54 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-55 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-56 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-68 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-91 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-127 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-130 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-137 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-138 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-143 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-145 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-150 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-153 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-157 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-163 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-170 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-171 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-176 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-178 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-187 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-194 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-196 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-197 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-198 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-199 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-202 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-203 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-204 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-207 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-208 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-211 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-213 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-219 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-221 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-223 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-227 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-235 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-244 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-254 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-256 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-263 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-267 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-272 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-277 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-283 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-287 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-289 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-291 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-293 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-294 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-295 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-297 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-298 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-301 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-302 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-416 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-420 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-421 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-426 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-433 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-434 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-442 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-446 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-447 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-450 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-451 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-452 photo: UFZ | Florian Pappert
ecsa2016 florianpappert web-461 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-464 photo: UFZ | Florian Pappert ecsa2016 florianpappert web-465 photo: UFZ | Florian Pappert citizensciencefest - Karo Krämer-01 photo: WiD Karo Krämer
Mundraub-Tour01 eat your city Foto Tilo Arnhold photo: Tilo Arnhold OU-01 photo: Ogarit Uhlmann OU-02 photo: Ogarit Uhlmann
citizensciencefest - Karo Krämer 03 photo: WiD Karo Krämer citizensciencefest - Karo Krämer 05 photo: WiD Karo Krämer citizensciencefest - Karo Krämer 13 photo: WiD Karo Krämer citizensciencefest - Karo Krämer 28 photo: WiD Karo Krämer
citizensciencefest - Karo Krämer 30 photo: WiD Karo Krämer